متقاضي بايد همراه يک شهروند ترک و يا وکيل و يا مشاور به وزرات کار مراجعه کند زيرا در صورت رد درخواست، تا  5 سال اجازه درخواست مجدد را نخواهد داشت.
مراحل کار به شرح زير مي باشد:
1- اجاره محل شرکت از طرف متقاضي
2- ثبت آدرس محل اقامت متقاضي در کلانتري محل
3- اخذ کارت مجوز توسط متقاضي از داره پليس
4- اخذ شماره مالياتي
5- اخذ گواهي ثبت شرکت از اداره مالياتي
6- ارائه درخواست به سازمان بازرگاني
7- مراجعه با شهرداري و تسليم مدارک زير:
الف- ثبت گواهي مالياتي
ب- اجاره نامه محل شرکت
ج- ليست کساني که حق امضا دارند
د- روزنامه تجاري
ه- فرم اظهارنامه
و- تاييديه امنيتي